ตารางการจองห้องประจำวันที่ 1 ส.ค. 2564

- ไม่มีการจอง -

ตารางการจองห้องวันถัดไป

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
09:00-12:00 สอนชั้นปีที่ 4 วิชาบริหารการพยาบาลและแนวโน้มฯ ห้อง conference1
09:00-11:00 สอนออนไลน์ ปี 3 ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
13:00-16:00 สอนชั้นปีที่ 4 วิชาการพยาบาลมารดา ทารกฯ 2 ห้อง conference1
13:00-16:00 อัดวีดีโอ สาธิต สอน Lab วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล อ.เสาวลักษณ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน