ตารางการจองห้องประจำวันที่ 17 ม.ค. 2564

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
08:30-12:00 บทที่ 7 การช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีปัญหาการติดเชื้อ ห้อง conference1
12:30-16:00 สอน PN2-บทที่ 8 การช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีปัญหาทางศัลยกรรมและ การดูและผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด ห้อง conference1


ตารางการจองห้องวันถัดไป

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
10:00-12:00 สอนรายวิชา ชีวเคมี สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ห้อง conference1