ตารางการจองห้องประจำวันที่ 6 ต.ค. 2565

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
08:00-12:00 สอนปี2 ห้อง conference 5
08:00-16:00 Conference ห้องสมุด - โซน A (ด้านใน)
08:00-12:00 Conference ห้องสมุด - โซน B (ด้านนอก)
08:30-16:00 Conference วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล ห้องเรียน A302
09:00-16:00 Pre-Post Conference ห้อง conference3
09:00-12:00 Conference ห้อง conference4
09:00-12:00 Conference ห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
09:00-16:00 Conference ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและอนามัยชุมชน
13:00-15:00 Conference ห้อง conference4

ตารางการจองห้องวันถัดไป

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
09:00-16:30 ประชุมกลุ่มวิชาการ ช่วงเช้า และช่วงบ่ายประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร ห้องประชุมดอกตะแบก
13:30-15:00 ประชุมกลุ่มกิจการนักศึกษาฯ ห้อง conference 5