ตารางการจองห้องประจำวันที่ 25 พ.ย. 2563

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
08:00-18:00 จัดการเรียนการสอนวิชาทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หอประชุม